Loading...

Rekrutacja


Zasady rekrutacji określa statut Żłobka Miejskiego nr 1 w Gnieźnie nadany

UCHWAŁĄ NR XXIII/337/2020 RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 26 sierpnia 2020 roku


Rozdział 3.

Warunki przyjmowania dzieci

§ 8. 1. Do żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Gniezna poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych.

2. Dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin mogą korzystać z usług żłobka w przypadku niewykorzystania miejsc przez mieszkańców Gniezna.

3. Dzieci już uczęszczające do żłobka nie podlegają rekrutacji – corocznie w okresie od 1 maja do 15 maja, rodzice tych dzieci składają deklarację o kontynuacji uczęszczania do żłobka na kolejny rok szkolny.

§ 9. 1. Żłobek przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
2. Podstawowy nabór do żłobka odbywa się od 16 maja do 15 czerwca każdego roku, na podstawie złożonych przez rodziców i opiekunów kart, o których mowa w § 10 pkt 1. Lista dzieci przyjętych do żłobka jest podawana do wiadomości rodziców w terminie do 25 czerwca. Podczas tego naboru brane są pod uwagę również karty rodziców złożonych w ciągu roku, a nie rozpatrzonych ze względu na brak miejsc.
3. W miarę posiadanych wolnych miejsc przeprowadza się nabór przez cały rok z wyjątkiem okresu naboru podstawowego- o przyjęciu decyduje dyrektor żłobka.
4. Karty zgłoszenia są wydawane i przyjmowane przez cały rok.

§ 10. Warunki rekrutacji:
1) złożenie przez rodzica czy opiekuna wniosku „Karta zgłoszenia dziecka do żłobka”,
2) dołączenie do wniosku wyników badań dziecka (morfologia, mocz),
3)dołączenie do wniosku zaświadczenie lekarskiego potwierdzającego zdolność uczęszczania dziecka do żłobka
4) dołączenie do wniosku zaświadczenia lekarskiego, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych ( t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 753 ze zm.) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych.

§ 11. 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor żłobka powołuje komisje rekrutacyjna w składzie 3 osób. 2. Komisja rekrutacyjna przedstawia dyrektorowi wyniki rekrutacji do zatwierdzenia

§ 12. 1. Do żłobka przyjmowane są dzieci, o których mowa w § 8 ust. 1, z najwyższą liczbą punktów według następujących kryteriów:
1) matek lub ojców pracujących lub uczących się i samotnie wychowujących-40 pkt.,
2) obojga rodziców pracujących lub uczących się- 35 pkt.,
3) dzieci niepełnosprawne- 30 pkt.,
4) z rodzin wielodzietnych- 25 pkt.,
5) z rodzin zastępczych-20 pkt.,
6) rodzeństwo dzieci uczęszczających do żłobka, do którego składany jest wniosek- 15 pkt.

2. W przypadku uzyskania przez dzieci takiej samej liczby punktów o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Na pozostałe wolne miejsca przyjmowane są dzieci według kolejności wpływu kart zgłoszeń w procesie rekrutacji.

4. Z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci przejętych do żłobka zawiera się umowę w sprawię korzystania z usług żłobka.

5. W pierwszym dniu pobytu dziecka w żłobku rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia aktualnych wyników badań dziecka (morfologia, mocz) oraz zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do uczęszczania dziecka do żłobka.

6. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, dyrektor żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy zawartej z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.