Rekrutacja

Zasady rekrutacji określa statut Żłobka Miejskiego w Gnieźnie nadany
UCHWAŁĄ NR X/80/2011 RADY MIASTA GNIEZNA
z dnia18 maja 2011 roku

Rozdział 3.

Warunki przyjmowania dzieci
§ 8. 1. Do żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Gniezna w wieku od  ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
2. Dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin mogą korzystać z usług żłobka w przypadku niewykorzystania miejsc przez mieszkańców Gniezna.
§ 9. 1. Żłobek przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
2. Podstawowy nabór dzieci do żłobka odbywa się od 1 września każdego roku, na podstawie złożonych przez rodziców i opiekunów kart, o których mowa w § 10 pkt 1. Lista dzieci przyjętych do żłobka jest podawana do wiadomości rodziców w terminie do 15 czerwca.
3. W miarę posiadanych wolnych miejsc przeprowadza się nabór w innym terminie, niż określony w ust. 2, o przyjęciu decyduje dyrektor żłobka.
4. Karty zgłoszenia są wydawane i przyjmowane przez cały rok.
§ 10. Warunki rekrutacji:
1) złożenie przez rodzica czy opiekuna wniosku „Karta zgłoszenia dziecka do żłobka”,
2) dołączenie do wniosku wyników badań dziecka (morfologia, mocz),
3) dołączenie do wniosku zaświadczenie lekarskiego potwierdzającego zdolność do uczęszczania dziecka do żłobka.
§ 11. 1. Jeżeli liczba kart zgłoszeń nie przekracza liczby miejsc, o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor żłobka.
2. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora żłobka.
§ 12. 1. W pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane są dzieci: 1) matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
2) matek lub ojców samotnie wychowujących,
3) obojga rodziców pracujących lub uczących się,
4) z rodzin zastępczych,
5) uczęszczające do żłobka i ich rodzeństwo.
2. Dzieci przyjmowane są wg kolejności wpływu kart zgłoszeń, przy spełnieniu kryteriów wymienionych ust.1