Rekrutacja

Zasady rekrutacji określa statut Żłobka Miejskiego w Gnieźnie nadany
UCHWAŁĄ NR XV/221/2019 RADY MIASTA GNIEZNA
z dnia 18 grudnia 2019 roku

Rozdział 3.

Warunki przyjmowania dzieci
§ 8. 1. Do żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Gniezna w wieku od  ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
2. Dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin mogą korzystać z usług żłobka w przypadku niewykorzystania miejsc przez mieszkańców Gniezna.

3. Dzieci już uczęszczające do żłobka nie podlegają rekrutacji – corocznie w okresie od 1 maja do 15 maja rodzice tych dzieci składają deklarację o kontynuacji uczęszczania do żłobka na kolejny rok szkolny.

§ 9. 1. Żłobek przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
2. Podstawowy nabór dzieci do żłobka odbywa się od 1 września każdego roku, na podstawie złożonych przez rodziców i opiekunów kart, o których mowa w § 10 pkt 1. Lista dzieci przyjętych do żłobka jest podawana do wiadomości rodziców w terminie do 15 czerwca.
3. W miarę posiadanych wolnych miejsc przeprowadza się nabór w innym terminie, niż określony w ust. 2, o przyjęciu decyduje dyrektor żłobka.

4. Karty zgłoszenia są wydawane i przyjmowane przez cały rok.
§ 10. Warunki rekrutacji:
1) złożenie przez rodzica czy opiekuna wniosku „Karta zgłoszenia dziecka do żłobka”,
2) dołączenie do wniosku wyników badań dziecka (morfologia, mocz),
3)dołączenie do wniosku zaświadczenie lekarskiego potwierdzającego zdolność do uczęszczania dziecka do żłobka,

4) dołączenie do wniosku zaświadczenia lekarskiego, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym  określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych ( t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 753 ze zm.) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych.

§ 11. 1. Jeżeli liczba kart zgłoszeń nie przekracza liczby miejsc, o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor żłobka.
2. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora żłobka.
§ 12. 1. Do żłobka przyjmowane są dzieci:

1) poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych,

2) matek lub ojców pracujących lub uczących się i samotnie wychowujących,

3) z rodzin wielodzietnych,

4) dzieci niepełnosprawne,

5) obojga rodziców pracujących lub uczących się,

6) z rodzin zastępczych,

7) rodzeństwo dzieci uczęszczających do żłobka.

2. Na wolne miejsca dzieci przyjmowane są po spełnieniu kryteriów wymienionych w ust. 1, wg kolejności wpływu kart zgłoszeń w procesie rekrutacji.

3. Z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do żłobka zawiera się umowę w sprawie korzystania z usług żłobka.

4. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku dyrektor żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy zawartej z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.